In overeenstemming met de bepalingen van de Federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens in het bezit van private partijen (hierna “de Wet”), informeren wij u over het volgende:

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., (hierna “Rotoplas”), met voor de doeleinden van deze Privacykennisgeving het adres Pedregal 24, Piso 19, Col. Molino del Rey, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 01140, Mexico City, zal verantwoordelijk zijn voor de door individuen (hierna “de Houder”) verstrekte persoonsgegevens, voor zichzelf of voor een van de commerciële bedrijven die zijn controlerende bedrijven, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn.

VERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT

De verwerking van de persoonsgegevens van de Houder zal worden uitgevoerd in overeenstemming met deze voorwaarden, zodat, vanaf dit moment wordt begrepen dat de Houder zijn toestemming geeft voor deze verwerking.

De informatie die door Rotoplas rechtstreeks bij de Houder kan worden verzameld met zijn volledige toestemming, bestaat uit: naam, e-mail, adres, telefoon, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, bedrijf en anekdotes. In het geval van sollicitaties zal Rotoplas additioneel verzamelen: gewenste werkgelegenheid; beschikbaarheid om te verhuizen en te reizen; gewenst inkomen; graad van studies; talen en niveau; professionele ervaring; interesses; vaardigheden en curriculum vitae; in het geval van facturatie zal Rotoplas additioneel verzamelen: federale belastingplichtige registratie.

Ook, tijdens uw bezoek aan deze pagina, kan Rotoplas automatisch de volgende informatie verzamelen met betrekking tot uw computer en uw bezoek: (i) het domein en de server vanwaar u toegang hebt tot het internet, (ii) het internetadres van de pagina vanwaar u rechtstreeks naar onze site bent gelinkt, indien van toepassing, (ii) de datum en het tijdstip waarop u toegang hebt verkregen tot onze site en hoe lang u op de site bent gebleven en welke gebieden u hebt bezocht, (iv) uw Internet Protocol (Internet Protocol – IP)-adres, en (v) het besturingssysteem van uw computer en de browsersoftware. Wij kunnen een beroep doen op derden om deze prestatiemetingen uit te voeren, maar in geen geval verkrijgen wij informatie over de individuele identiteit van een bezoeker. Dergelijke derde partijen moeten onze privacy normen in acht nemen en ons alleen de informatie in zijn geheel verstrekken, de verzamelde informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de derde partij werd ingehuurd, en vervolgens de informatie vernietigen.

Deze website kan cookies gebruiken die informatie naar uw computer sturen terwijl u op onze site surft. Cookies zijn uniek voor uw computer en stellen de webserver in staat informatie te verzamelen die uw gebruik van de site gemakkelijker en handiger maakt. Cookies zorgen voor meer gebruiksgemak, zodat u tijd kunt besparen wanneer u deze site opnieuw bezoekt. Ze kunnen alleen worden getraceerd door uw webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te bedienen of virussen op uw computer af te leveren.

Wij gebruiken cookies om niet-persoonlijke informatie van online bezoekers te verkrijgen. Cookies houden het browsertype, het besturingssysteem en de internetprovider bij en stellen ons in staat het totale aantal bezoekers van onze site in kaart te brengen. U kunt de cookie op uw computer uitschakelen of uw computer zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er cookies naar u worden verzonden via het voorkeurenpictogram van uw browser.

PURPOSE

Persoonlijke gegevens die door Rotoplas worden verzameld, zullen worden beheerd en verwerkt in overeenstemming met het algemene beheer van het bedrijf en zullen het hieronder beschreven gebruik hebben: (i) u te identificeren; (ii) u te lokaliseren; (iii) met u te communiceren; (iv) contact met u op te nemen; (v) u informatie en/of koopwaar te sturen; (vi) statistische doeleinden; (vii) uw opmerkingen te bekijken en te behandelen; (viii) u Rotoplas informatie te sturen; (ix) anekdotes te publiceren die u wenst te delen; (x) promoties te communiceren; (xi) u uit te nodigen om deel te nemen aan de sociale netwerken van Rotoplas; (xii) u in staat te stellen het Rotoplas persbericht te downloaden; (xiii) reclamedoeleinden; (xiv) naleving van de huidige wetgeving; (xv) het analyseren en beantwoorden van sollicitaties; (xvi) naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de relatie die de houder met Rotoplas bindt; (xvii) het verzenden van kennisgevingen betreffende wijzigingen in dit Privacybeleid.

Het is de verantwoordelijkheid van de Houder van de Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de aan Rotoplas verstrekte Gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn, alsmede om eventuele wijzigingen hierin aan Rotoplas door te geven om te voldoen aan de verplichting om de informatie actueel te houden.

RECHTEN VAN DE PERSOONSGEGEVENSHOUDER

De duur van de behandeling van de Persoonsgegevens van de Houder zal in alle gevallen slechts voor een redelijke tijd zijn en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de band die de Houder heeft met Rotoplas.

De informatie die aan Rotoplas wordt verstrekt, zal op de juiste wijze worden beveiligd, bewaard en beschermd met de juiste technologische en fysieke middelen om verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang en diefstal te voorkomen. Alleen strikt geautoriseerde personen zullen toegang hebben tot de informatie, of het nu gaat om werknemers, dienstverleners of zakelijke partners, die de verplichting op zich hebben genomen om de informatie onder een strikte orde van vertrouwelijkheid en veiligheid te houden; voor dit doel ondertekenen Rotoplas werknemers jaarlijks een Privacybeleid, en leveranciers en zakelijke partners hebben overeenkomsten en contracten ondertekend waarin de vertrouwelijkheid van informatie uitdrukkelijk is overeengekomen.

In het geval dat de opgeslagen persoonlijke gegevens worden vereist door een autoriteit van welke aard dan ook, hetzij door een juridisch proces, om te reageren op een claim of juridische actie, of om de rechten van Rotoplas of haar klanten en het publiek te beschermen, kunnen deze gegevens aan u ter beschikking worden gesteld in strikte naleving van de wet.

De houders van de informatie hebben het recht om te verzoeken om toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen de verwerking van hun gegevens, door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de juridische afdeling van Rotoplas, op het volgende adres: Pedregal No. 24, 19th Floor, Col. Molino del Rey, Delegatie Miguel Hidalgo, C.P. 01140, Mexico City, van 10:00 tot 17:00 uur, op werkdagen.

Rotoplas zal reageren op de verzoeken van de Houder die door hem worden uitgeoefend voorafgaande accreditatie van zijn identiteit met een officiële identificatie (stemkaart met foto, paspoort, militaire kaart, of rijbewijs), in enkelvoudige kopie en na het origineel ter vergelijking te hebben getoond, of in het geval van het handelen namens een derde partij, moet u de Publieke akte of volmacht, ondertekend ten overstaan van twee getuigen, overleggen.

Een verzoek dat in behandeling wordt genomen, moet het volgende bevatten en vergezellen:

  • De naam van de eigenaar en het adres of een ander middel om het antwoord op uw verzoek mee te delen.
  • De documenten die de identiteit of, in voorkomend geval, de wettelijke vertegenwoordiging van de houder bewijzen.
  • De duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de persoonsgegevens waarvoor hij een van de rechten wil uitoefenen.
  • Elk ander element of document dat de lokalisering van de persoonsgegevens vergemakkelijkt.

Indien de houder geen adres opgeeft om het antwoord te ontvangen, wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend, waarvoor het desbetreffende proces-verbaal zal worden opgesteld.

Rotoplas heeft een periode van twintig werkdagen, gerekend vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen, of vanaf de datum waarop de houder het verzoek om informatie heeft opgelost, om aan de houder mee te delen of het verzoek al dan niet wordt ingewilligd. Indien het verzoek wordt ingewilligd, wordt het van kracht binnen de daaropvolgende vijftien dagen.

Het antwoord op de verzoeken wordt naar keuze van de houder gegeven per e-mail, of door middel van een schriftelijk antwoord wanneer hij/zij zich rechtstreeks naar de kantoren van Rotoplas begeeft om het antwoord op te halen op het aangegeven adres, waarbij hij/zij het antwoord kan weergeven in elektronische documenten, eenvoudige kopieën, of mondeling.

Om meer te weten te komen over de vereisten van de verzoeken, de oorsprong ervan, de formulieren en de antwoordtermijnen, kan de houder op een van de volgende manieren contact opnemen met de Juridische Afdeling: rechtstreeks op de zetel van het bedrijf met de Juridische Afdeling of op het postadres: [email protected]

De informatie-eigenaren hebben het recht om de toestemming voor de behandeling van hun gegevens op elk gewenst moment in te trekken, waarvoor zij hun verzoek moeten indienen en aan de aangegeven vereisten moeten voldoen, zodat Rotoplas de beschreven procedure kan uitvoeren.

Als u geen promotionele berichten of mededelingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aanvragen via de mail [email protected]

In het geval dat Rotoplas uw Persoonlijke Gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen of overeengekomen onder de wettelijke relatie met de Houder, zal Rotoplas hiervan schriftelijk, telefonisch, elektronisch, of via optische, geluids-, visuele of andere middelen die technologie nu of in de toekomst mogelijk maakt, op de hoogte worden gebracht en de nieuwe gebruiken die zij van plan is te geven, toelichten om uw toestemming te verkrijgen.

Met deze Privacykennisgeving worden de Eigenaars van de informatie naar behoren geïnformeerd over de gegevens die van hen worden verzameld en voor welke doeleinden, en aanvaarden zij de voorwaarden die zijn ontwikkeld in overeenstemming met de Federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens in handen van private partijen en de verordeningen ervan.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY MEDEDELING

Rotoplas, behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals de industrie praktijken, in dat geval zal worden aangekondigd op deze pagina de wijzigingen die met redelijke kennisgeving vóór de uitvoering ervan.

Een eventuele wijziging van deze Privacykennisgeving kan worden geraadpleegd op: http://www.rotoplas.com/rotplasGlobal

Deze Privacykennisgeving, evenals de algemene behandeling van de wet door Rotoplas, valt onder de wetgeving die van kracht en van toepassing is in de Verenigde Mexicaanse Staten, zodat elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing ervan moet worden geventileerd voor de bevoegde gerechtelijke instanties in Mexico-Stad.

Laatste update datum: .

Door uw persoonlijke gegevens aan Rotoplas te verstrekken, erkent en accepteert de Houder uitdrukkelijk deze Verklaring, zoals deze kan worden gewijzigd of aangepast, en geeft de Houder Rotoplas toestemming om door te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de hierin beschreven wijze. Indien de betrokkene deze kennisgeving niet aanvaardt, kan hij/zij zijn/haar rechten krachtens de wet uitoefenen, zoals hierboven beschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *