Zgodnie z przepisami ustawy federalnej o ochronie danych osobowych posiadanych przez podmioty prywatne (zwanej dalej „ustawą”), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., (zwana dalej „Rotoplas”), wskazując dla celów niniejszej Informacji o ochronie prywatności adres: Pedregal 24, Piso 19, Col. Molino del Rey, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 01140, Mexico City, będzie odpowiedzialna za dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne (zwane dalej „Posiadaczem”), dla siebie lub dla którejkolwiek ze spółek będących jej podmiotami kontrolującymi, zależnymi lub stowarzyszonymi.

POBIERANE DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych Posiadacza będzie się odbywało zgodnie z niniejszym regulaminem, w związku z czym od tego momentu przyjmuje się, że Posiadacz wyraża zgodę na takie przetwarzanie.

Dane, które mogą być zbierane przez Rotoplas bezpośrednio od Posiadacza za jego pełną zgodą, to: imię i nazwisko, e-mail, adres, telefon, narodowość, data urodzenia, płeć, stan cywilny, firma oraz anegdoty. W przypadku aplikacji o pracę, Rotoplas będzie dodatkowo gromadził: pożądane zatrudnienie; dyspozycyjność do zmiany miejsca zamieszkania i podróży; pożądane dochody; stopień studiów; języki i poziom; doświadczenie zawodowe; zainteresowania; umiejętności i życiorys; w przypadku fakturowania Rotoplas będzie dodatkowo gromadził: federalny rejestr podatników.

Ponadto, podczas Państwa wizyty na tej stronie, Rotoplas może automatycznie gromadzić następujące informacje dotyczące Państwa komputera i Państwa wizyty: (i) domenę i serwer, z którego uzyskuje się dostęp do Internetu, (ii) adres internetowy strony, z której nastąpiło bezpośrednie połączenie z naszą witryną, jeżeli taka istnieje, (ii) datę i godzinę uzyskania dostępu do naszej witryny oraz długość pobytu na stronie i obszary, które odwiedzono, (iv) adres protokołu internetowego (Internet Protocol – IP) oraz (v) system operacyjny komputera i oprogramowanie przeglądarki. Możemy zatrudniać strony trzecie do obsługi tych pomiarów wydajności, jednak w żadnym wypadku nie uzyskujemy informacji o indywidualnej tożsamości odwiedzającego. Takie strony trzecie muszą przestrzegać naszych standardów prywatności i dostarczać nam tylko informacje w całości, wykorzystywać zebrane informacje tylko do celów, do których strona trzecia została zatrudniona, a następnie niszczyć informacje.

Niniejsza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie, które wysyłają informacje do Twojego komputera podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie są unikalne dla Twojego komputera i pozwalają serwerowi sieciowemu na zbieranie informacji, które ułatwią Ci korzystanie z witryny. Pliki cookie zapewniają wygodę, która pozwala zaoszczędzić czas, gdy wracasz na tę stronę. Mogą one być śledzone jedynie przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do obsługi programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika.

Używamy plików cookie do pozyskiwania informacji nieosobowych od osób odwiedzających stronę. Pliki cookie śledzą typ przeglądarki, system operacyjny i dostawcę usług internetowych oraz umożliwiają nam tabelaryczne określenie całkowitej liczby odwiedzających naszą stronę. Możesz wyłączyć pliki cookie na swoim komputerze lub ustawić komputer tak, aby powiadamiał Cię, gdy pliki cookie są wysyłane do Ciebie poprzez ikonę preferencji przeglądarki.

PURPOSE

Dane osobowe zebrane przez Rotoplas, będą zarządzane i przetwarzane zgodnie z ogólnym zarządzaniem firmy i będą miały zastosowanie opisane poniżej: (i) identyfikacji użytkownika; (ii) lokalizacji użytkownika; (iii) komunikacji z użytkownikiem; (iv) kontaktu z użytkownikiem; (v) wysyłania informacji i/lub towarów; (vi) celów statystycznych; (vii) przeglądania i reagowania na komentarze użytkownika; (viii) wysyłania informacji o Rotoplas; (ix) publikowania anegdot, którymi użytkownik chce się podzielić; (x) informowania o promocjach; (xi) zapraszania użytkownika do udziału w sieciach społecznościowych Rotoplas; (xii) umożliwienie pobrania informacji prasowej Rotoplas; (xiii) cele reklamowe; (xiv) zgodność z obowiązującym prawem; (xv) analizowanie i odpowiadanie na podania o pracę; (xvi) zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z relacji łączącej Posiadacza z Rotoplas; (xvii) wysyłanie powiadomień dotyczących zmian w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Właściciel Danych Osobowych jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane przekazane Rotoplas są prawdziwe i kompletne, jak również za informowanie Rotoplas o wszelkich zmianach w nich zachodzących w celu spełnienia obowiązku aktualizacji informacji.

PRAWO POSIADACZA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przetwarzania danych osobowych Posiadacza we wszystkich przypadkach będzie ograniczony do rozsądnego okresu czasu oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z powiązania Posiadacza z Rotoplas.

Informacje przekazane Rotoplas będą odpowiednio zabezpieczone, przechowywane i chronione przy użyciu odpowiednich środków technologicznych i fizycznych w celu zapobieżenia ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży. Dostęp do informacji będą miały wyłącznie ściśle upoważnione osoby, zarówno pracownicy, jak i dostawcy usług lub partnerzy biznesowi, którzy zobowiązali się do zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji; w tym celu pracownicy Rotoplas podpisują corocznie Politykę Prywatności, a dostawcy i partnerzy biznesowi podpisali porozumienia i umowy, w których wyraźnie uzgodniono poufność informacji.

W przypadku, gdy przechowywane dane osobowe są wymagane przez dowolnego rodzaju organ władzy na podstawie postępowania prawnego, w celu odpowiedzi na jakiekolwiek roszczenia lub działania prawne, lub w celu ochrony praw Rotoplas lub jego klientów i społeczeństwa, dane te mogą zostać udostępnione w ścisłej zgodności z prawem.

Posiadaczom informacji przysługuje prawo do żądania dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, w formie pisemnej prośby skierowanej do Departamentu Prawnego Rotoplas, pod następującym adresem: Pedregal No. 24, 19th Floor, Col. Molino del Rey, Delegation Miguel Hidalgo, C.P. 01140, Mexico City, w godzinach od 10:00 do 17:00, w dni robocze.

Rotoplas odpowiada na wnioski Posiadacza, które są przez niego realizowane po uprzednim potwierdzeniu tożsamości urzędowym dokumentem tożsamości (karta do głosowania ze zdjęciem, paszport, legitymacja wojskowa, lub prawo jazdy), w zwykłej kopii i po okazaniu oryginału do porównania, lub w przypadku działania w imieniu osoby trzeciej, należy przedłożyć Akt Notarialny lub pełnomocnictwo podpisane przed dwoma świadkami.

Każdy wniosek, który ma zostać przetworzony, musi zawierać i towarzyszyć następującym elementom:

  • Nazwa właściciela i adres lub inne środki umożliwiające przekazanie odpowiedzi na wniosek.
  • Dokumenty potwierdzające tożsamość lub, w stosownych przypadkach, przedstawicielstwo prawne posiadacza.
  • Jasny i precyzyjny opis danych osobowych, w odniesieniu do których dąży do wykonania któregokolwiek z praw.
  • Dowolny inny element lub dokument ułatwiający lokalizację danych osobowych.

W przypadku, gdy Posiadacz nie poda adresu do otrzymania odpowiedzi, żądanie zostanie uznane za niezłożone, w związku z czym zostanie wydany odpowiedni zapis.

Rotoplas będzie miał dwadzieścia dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania żądania lub od dnia, w którym posiadacz rozwiązał żądanie udzielenia informacji, na poinformowanie posiadacza, czy żądanie zostało przyjęte, czy też nie. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, będzie on skuteczny w ciągu kolejnych piętnastu dni. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą być przedłużone tylko jeden raz o taki sam okres.

Odpowiedź na wnioski zostanie udzielona według wyboru Posiadacza pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej, gdy udaje się on bezpośrednio do biura Rotoplas pod wskazany adres w celu jej odebrania, mając możliwość odtworzenia odpowiedzi w formie dokumentów elektronicznych, zwykłych kopii lub ustnie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wymagań dotyczących wniosków, ich pochodzenia, form i czasu odpowiedzi, Posiadacz może skontaktować się z Działem Prawnym w jeden z następujących sposobów: bezpośrednio w siedzibie firmy z Działem Prawnym lub na adres poczty: [email protected]

Właściciele informacji będą mieli prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych w dowolnym momencie, w tym celu muszą złożyć wniosek i spełnić wskazane wymagania, aby Rotoplas mógł przeprowadzić opisaną procedurę.

Jeśli chcesz przestać otrzymywać od nas wiadomości promocyjne lub komunikaty, możesz poprosić o to za pośrednictwem poczty [email protected]

W przypadku, gdy Rotoplas wymaga wykorzystania Państwa Danych Osobowych do celów innych niż uzgodnione lub ustalone w ramach stosunku prawnego z Posiadaczem, zostaną Państwo o tym powiadomieni pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub za pomocą dowolnego środka optycznego, dźwiękowego, wizualnego lub innego, na który technologia pozwala obecnie lub w przyszłości i wyjaśniającego nowe zastosowania, które zamierza podać w celu uzyskania Państwa zgody.

Dzięki niniejszej Informacji o ochronie prywatności Właściciele informacji są należycie poinformowani o tym, jakie dane są od nich zbierane i w jakim celu, akceptując warunki, które zostały opracowane zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych posiadanych przez podmioty prywatne i jej rozporządzeniami.

MODYFIKACJE DO INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Rotoplas, zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawnych lub orzecznictwa, jak również praktyk branżowych, w takim przypadku zostaną ogłoszone na tej stronie wprowadzone zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.

Wszelkie modyfikacje niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności mogą być konsultowane pod adresem: http://www.rotoplas.com/rotplasGlobal

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności, jak również ogólna obsługa prawa przez Rotoplas, podlega ustawodawstwu obowiązującemu i stosowanemu w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, dlatego wszelkie spory wynikające z jej stosowania muszą być rozstrzygane przed właściwymi Organami Jurysdykcyjnymi w mieście Meksyk.

Ostatnia data aktualizacji: .

Przekazując dane osobowe do Rotoplas, Posiadacz wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze zawiadomienie, z możliwością jego zmiany lub dostosowania, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rotoplas danych osobowych w sposób określony w niniejszym dokumencie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie akceptuje niniejszego powiadomienia, może skorzystać z praw przysługujących jej na mocy prawa, jak opisano powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *