door Clare Rider, IT Archivaris 1998-2009

‘Een moeilijk probleem, waaraan de laatste tijd in de pers enige aandacht is besteed, is ontstaan door het huwelijk met een Engels meisje van Seretse Khama, het aangewezen opperhoofd van de Bamangwato stam in het Bechuanaland Protectoraat.’ Zo begint het eerste memorandum aan het Britse kabinet over het Bamangwato opperhoofdschap van Patrick Gordon Walker, staatssecretaris voor Gemenebestbetrekkingen, gedateerd 19 juli 1949. Het was de eerste van vele van dergelijke memoranda, want het huwelijk van een zwart Afrikaans opperhoofd met een blank Engels meisje in Londen zou in het Britse Gemenebest een diplomatieke storm teweegbrengen die bijna tien jaar zou duren. In een jaar waarin Lady Khama, zoals Ruth Williams zou worden, overleed, is het toepasselijk om het verhaal van haar romance met wijlen Seretse Khama, een lid van de Inner Temple, en het ‘moeilijke probleem’ dat daaruit voortkwam, opnieuw te vertellen.

Seretse Khama werd geboren op 1 juli 1921 als zoon van Sekgoma, stamhoofd van de Bamangwato (of Bangwato) stam en heerser over het Bamangwato Reservaat in het Britse Protectoraat Bechuanaland, nu bekend als Botswana. Het Bamangwato Reservaat, dat in 1899 was opgericht in de tijd van Serestse’s grootvader, Khama III, omvatte een gebied van ongeveer 40.000 vierkante mijl in Zuidelijk Afrika. In 1946 telde het ongeveer 10.000 Afrikanen (verdeeld over verschillende stammen waaronder de Bangwato) en ongeveer 500 Europeanen. Toen Sekgoma in 1925 overleed, was Seretse nog in de kinderschoenen en werd een regentschap ingesteld, waarbij zijn oom, Tshekedi Khama, de rol van voogd van Seretse en waarnemend opperhoofd van de Bamangwato stam op zich nam. Tshekedi stuurde zijn pupil naar Engeland om zijn opleiding voort te zetten. Hij studeerde rechten aan het Balliol College in Oxford en vervolgens aan de Inner Temple in Londen, waar hij op 14 oktober 1946 werd toegelaten. Het was in die tijd dat hij in Londen woonde, in de buurt van Marble Arch en studeerde voor zijn bar-examens, dat Seretse Ruth Williams ontmoette, een klerk op de afdeling claims van Lloyd’s underwriters, Cuthbert Heath. Zij was geboren in Blackheath, Zuid-Londen, de dochter van een gepensioneerde Indiase legerofficier, had tijdens de Tweede Wereldoorlog gediend in de Women’s Auxiliary Air Force, en was blijkbaar “een onafhankelijk meisje van begin twintig” toen zij Seretse ontmoette op een dansfeest van de London Missionary Society. Hoewel hun eerste ontmoeting geen succes was, resulteerde hun gedeelde enthousiasme voor jazz in een bloeiende romance en in september 1948 stuurde Seretse een luchtpostbrief naar zijn oom, Tshekedi, waarin hij aankondigde dat hij van plan was op 2 oktober met Ruth te trouwen.

Toen Tshekedi zijn verontwaardiging over het aanzoek uitte en er bij de London Missionary Society op aandrong tussenbeide te komen om het huwelijk te voorkomen, tartte Seretse hem en vervroegde de geplande trouwdatum naar 24 september. De vicaris van St. George’s, Campden Hill, die bereid was de huwelijksceremonie te leiden, verloor echter de moed door de toenemende tegenstand en verwees hen naar de bisschop van Londen, die de wijdingsplechtigheid in St. Mary Abbot’s, Kensington leidde. Het echtpaar onderging de wijdingsdienst om vervolgens te horen te krijgen dat de bisschop niet bereid was het huwelijk in de kerk te laten voltrekken zonder de goedkeuring van de Britse regering. Beiden wisten dat het onwaarschijnlijk was dat dit zou gebeuren. Intussen was Ruth vervreemd geraakt van haar vader, die de relatie grondig afkeurde, en kreeg zij van haar werkgevers te horen dat zij in geval van een huwelijk moest kiezen tussen overplaatsing naar hun kantoor in New York of ontslag. Desondanks trouwde Seretse Khama op 29 september 1948, ondanks alle tegenwerking, met Ruth Williams in het Kensington Registry Office.

De diplomatieke storm was nog maar net begonnen. Seretse werd door Tshedeki teruggeroepen naar Bechuanaland, waar hij op 22 oktober 1948 aankwam, en werd van 15 tot 19 november vier dagen lang op de korrel genomen door de voltallige stamvergadering of kgotla, omdat hij de gebruiken van de stam had gebroken en het bevel van de regent naast zich neer had gelegd. Op deze eerste bijeenkomst veroordeelde de stam, met bijna één stem, het huwelijk en besloot dat alles in het werk moest worden gesteld om te voorkomen dat Seretse’s blanke vrouw het Bamangwato Reservaat zou betreden’.

Hoewel Seretse onvermurwbaar bleef dat hij niet naar het reservaat zou terugkeren zonder zijn vrouw, en onder de mensen begon het vermoeden te rijzen dat Tshedeki er op uit was om Seretse te verbannen en het opperhoofdschap voor zichzelf op te eisen. Tijdens een tweede bijeenkomst van de kgotla in december trok een aanzienlijk aantal stamleden daarom hun bezwaar tegen het huwelijk in en eiste een garantie dat Seretse vrij zou mogen terugkeren naar zijn stamlanden als hij naar Engeland zou terugkeren om zijn rechtenstudie voort te zetten. Toen Seretse in juni 1949 vanuit Londen terugkeerde naar het Protectoraat en duidelijk maakte dat hij voorgoed zou vertrekken als zijn vrouw zich niet bij hem zou mogen voegen, stemde een derde kgotla-vergadering ermee in om hem onder alle voorwaarden als hun Chief te accepteren en op 20 augustus arriveerde Ruth Khama in Serowe. Door deze onverwachte wending in de gebeurtenissen werd Tshekedi’s gezag ten val gebracht door de overgrote meerderheid van de stam waarover hij meer dan twintig jaar lang met harde hand had geregeerd. Om zijn steun terug te winnen dreigde hij zijn volk te verlaten en zich in vrijwillige ballingschap in het Bakwena Reservaat te vestigen. Tshekedi had zijn bluf verstaan en verliet ongehinderd zijn vaderland, vergezeld van een kleine groep trouwe volgelingen. Seretse’s toekomst als Chief was echter verre van zeker. De Britse regering had hem nog niet erkend en eind oktober 1949 verklaarde de Unie van Zuid-Afrika hem en zijn vrouw tot verboden immigranten. Als zij een voet zouden zetten in Mafeking, het hoofdkwartier van het Bechuanaland Protectoraat, dat over de grens in Zuid-Afrika lag, zouden zij gearresteerd worden. Hoe kon Serestse zijn volk effectief regeren, als hij niet kon onderhandelen met zijn machtige buren, Zuid-Afrika en Zuid-Rhodesië, die beide weigerden zijn gezag te erkennen, en zelfs het hoofdkwartier van zijn eigen Britse Protectoraat niet mochten betreden?

Van meet af aan hadden de blanke regeringen van de Unie van Zuid-Afrika en Zuid-Rhodesië hun ernstige bezorgdheid geuit over het huwelijk en de gevolgen van de Britse erkenning van Seretse als Chief. De premier van Zuid-Rhodesië waarschuwde de Britse Hoge Commissaris, Sir Evelyn Baring, dat de meer extreme nationalisten niet geassocieerd zouden willen blijven met een land dat officieel een Afrikaans opperhoofd dat getrouwd was met een blanke vrouw zou erkennen, “en dat zij van de erkenning van Seretse de aanleiding zouden maken voor een oproep aan het land om een republiek te vestigen; en niet alleen een republiek, maar een republiek buiten het Gemenebest”. De Eerste Minister van de Unie van Zuid-Afrika bevestigde dat hij zich niet tegen een dergelijke stap zou verzetten, terwijl hij de situatie in Bechuanaland nauwlettend in het oog hield. Krachtens de bepalingen van de Zuid-Afrika-wet van 1909 maakte de Unie aanspraak op de aangrenzende stamgebieden en, zoals de staatssecretaris voor de betrekkingen met het Gemenebest in 1949 in het kabinet opmerkte, “zou de vraag naar deze overdracht wel eens hardnekkiger kunnen worden indien wij de standpunten van de regering van de Unie naast ons neer zouden leggen”. Hij vervolgde: “Wij kunnen inderdaad de mogelijkheid van een gewapende inval in het Bechuanaland Protectoraat door de Unie niet uitsluiten, indien Serestse onmiddellijk zou worden erkend, zolang de gemoederen hierover verhit zijn”.

Reageerde de staatssecretaris te heftig? Waarschijnlijk niet als men bedenkt dat de premier van Zuid-Afrika, dr. D.F. Malan, de Nationale Partij in 1948 naar haar eerste overwinning had geleid, juist op een apartheidsplatform. De Britse regering stond voor een dilemma. Moest zij Seretse naar Londen laten komen “om te trachten hem ervan te overtuigen vrijwillig afstand te doen van zijn aanspraken op het hoofdmanschap? Tijdens een kabinetsvergadering op 21 juli 1949 was de staatssecretaris voor de koloniën het daar heftig mee oneens. Hij zag dat de regering veel kritiek zou krijgen als zij zou proberen Seretse op deze manier te beïnvloeden om tegemoet te komen aan de blanke opinie in Zuid-Afrika en wees op het gevaar racistisch over te komen. Het kabinet ging akkoord. De kwestie was niet een van de voor- of nadelen van gemengde huwelijken en de regering moet krachtig elke suggestie weerleggen dat hun houding in deze kwestie op enigerlei wijze werd bepaald door zuiver raciale overwegingen’. Hun voornaamste doel moet zijn het toekomstige welzijn van de Bamangwato zelf veilig te stellen. Een gerechtelijk onderzoek zou iedereen de tijd geven om na te denken en de gemoederen te bedaren. Daarom werd in Bechuanaland een onderzoek ingesteld om na te gaan of Seretse Khama geschikt was om het opperhoofd te worden van de Bamangwato-stam. De uitkomst van het onderzoek was niet geheel voorspelbaar. Zo werd bijvoorbeeld geconcludeerd dat als de stam Serestse had vergeven voor het niet volgen van de inheemse gewoonte bij zijn huwelijk, “wie zijn wij om aan te dringen op zijn straf? Deze specifieke kwestie was afgesloten en maakte Seretse niet ongeschikt om te regeren. Ook vonden de onderzoekers Seretse, hoewel hij een typische Afrikaan was qua bouw en gelaatstrekken, een intelligente, welbespraakte, goed opgeleide man, die zich in hoge mate de manieren en gedachten van een student uit Oxford eigen had gemaakt. De gevolgen van het huwelijk voor de betrekkingen met de naburige Commonwealth-landen konden echter niet worden genegeerd. Aangezien naar hun mening vriendschappelijke en coöperatieve betrekkingen met Zuid-Afrika en Rhodesië van essentieel belang waren voor het welzijn van de Bamangwato stam en het gehele Protectoraat, kon Serestse, die geen van beide genoot, niet geschikt worden geacht om te regeren. Zij concludeerden:

Wij aarzelen niet te constateren dat, afgezien van zijn ongelukkige huwelijk, zijn vooruitzichten als opperhoofd even goed zijn als die van iedere inboorling in Afrika met wie wij in contact zijn gekomen.

Seretse kon niet worden erkend als opperhoofd en werd in 1950 teruggeroepen naar Londen. Hij stuurde zijn vrouw een telegram vanuit de Britse hoofdstad: “Stam en ikzelf bedrogen door de Britse regering. Ben verbannen uit het hele protectoraat. Ik hou van Seretse’. Ruth bleef daarna nog een tijdje in Bechuanaland, en Serestse mocht haar daar vergezellen voor de geboorte van hun eerste kind. Ze keerden beiden terug naar Londen en Ruth verzoende zich met haar vader. In 1952 werd Serestse voorgoed uitgesloten van het hoofdmanschap en werd hij verplicht buiten zijn geboorteland te gaan wonen. Ironisch genoeg werd Serestse’s oom Tshekedi, die nog steeds in het Bakwena reservaat woonde, ook uit het Bamangwato reservaat verbannen, terwijl de Britten een overgangsregering regelden, met daarin een Native Authority. Het moet voor Seretse hebben geleken dat hij nooit naar zijn geboorteland zou terugkeren.

Hoewel zijn zaak noch in Londen noch in Afrika werd vergeten, en een aantal politici hield de kwestie levend in het Britse parlement, waaronder Winston Churchill en Anthony Wedgwood Benn. In 1956 stuurden de Bamangwato een telegram naar de koningin om de terugkeer van hun opperhoofd te vragen, en nadat zowel Seretse als Tshekedi beloften hadden ondertekend waarin zij afstand deden van het opperhoofdschap voor henzelf en hun erfgenamen en ermee instemden in harmonie met elkaar te leven, mochten zij als privé-burgers naar huis terugkeren.

Na een paar jaar als veeboer te hebben geleefd en wat aan lokale politiek te hebben gedaan, was Seretse gemotiveerd om de nationale politiek in te gaan. Hij richtte de Bechuanaland Democratic Party op, die in 1965 de verkiezingen won, de opmaat naar de onafhankelijkheid van zijn land als Botswana in 1966. Hij werd dat jaar geridderd en werd Botswana’s eerste president, die hij in totaal vier presidentiële termijnen diende voordat hij in 1980 op 59-jarige leeftijd overleed. Hij liet Botswana achter als een steeds democratischer en welvarender land met een belangrijke rol in de politiek van Zuidelijk Afrika. Hij bleef een populaire figuur in zijn geboorteland en wordt door G.J. Phipps Jones, hoofd van het Moeding College in Botswana ten tijde van Seretse’s presidentschap, die inmiddels naar Groot-Brittannië is teruggekeerd, herinnerd als “zeer zorgzaam en attent…een zacht gesproken, vriendelijke man”. Ruth, een fervent liefdadigheidswerkster, bleef in Botswana wonen en een groot aantal liefdadigheidstaken vervullen, waaronder het optreden als voorzitster van het Rode Kruis van Botswana. Bij de bevolking stond ze bekend als ‘Lady K’ en tot haar dood op 22 mei 2002 was ze een bekende figuur in haar adoptieland, waar ze zichzelf beschouwde als een Motswana, of inheems burger van Botswana. Ze wordt overleefd door hun dochter en drie zonen, van wie Ian nu vice-president van Botswana is.

Het verhaal van Seretse en Ruth is er een dat niet vergeten mag worden. Het heeft veel van de elementen van een Shakespeare-drama of Disney-film, met geliefden die elkaar kruisen, een ambitieuze oom, hypocriete adviseurs, machtige vijanden en bovenal een happy end. Regeringsdocumenten en contemporaine verslagen over hun behandeling door de Britse regering zijn echter geen prettige lectuur.

Gepubliceerd in The Inner Temple Yearbook 2002/2003

Onderzoekers die de archieven wensen te raadplegen, moeten zich schriftelijk wenden tot:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *